ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ

ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆ - ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇರೆಗೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅರ್ಜಿ

ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು
ಕಂಪನಿ ವಿಧಾನ
ಕಂಪನಿ ವಿಳಾಸ
ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್‍ಟಿ) ಸಂಖ್ಯೆ
ವಿನಾಯಿತಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (ಎಂಹೆಚ್‍ಎ ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ:15.04.2020 ರಪ್ರಕಾರ)
ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಸ್ಸುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಹೆಸರು
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಹುದ್ದೆ
ಕಛೇರಿಯ            ಇ -ಮೇಲ್ ಐಡಿ